Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op online cursussen welke worden aangeboden door Type One Advertising via deze site https://typeoneadvertising.nl. Deelnemers gaan akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

 

Artikel 1 Inleiding / Type One Advertising

Type One Advertising
Bemuurde Weerd OZ 19bis 
3514 AN Utrecht 
Kamer van Koophandel nummer: 74827553
BTW nummer: NL002232024B72
Email: jeroen@typeoneadvertising.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname online cursussen
2.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan mijn online cursussen die ik aanbied.  

2.2 In mijn online cursussen deel ik mijn kennis, ervaring en tools om met succes zoveel mogelijk mensen een bericht te sturen. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen voldoende tijd steken in het onder de knie krijgen van de bijbehorende tools. Type One Advertising kan niet garanderen dat het volgen van mijn online cursussen, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal Type One Advertising zich inspannen om de juiste handvatten te bieden zodat de kans op het uitbreiden van je netwerk groter wordt. Bij het afnemen van de online cursus Sollicitatie Hack behoort geen klantenservice. 


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Type One Advertising bij de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door Type One Advertising als juist worden aangemerkt.

3.2 Type One Advertising word niet aan aanbiedingen gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod is Type One Advertising daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij dit door Type One Advertising anders wordt aangegeven.   


Artikel 4 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online cursussen
4.1 Type One Advertising vindt het belangrijk dat deelnemers tevreden zijn, daarom geldt voor de cursus Sollicitatie Hack een niet goed geld terug garantie. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na aankoop van de cursus kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan jeroen@typeoneadvertising.nll. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal Type One Advertising deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Direct na annulering is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de cursus te gebruiken. 

4.2 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.


Artikel 5 Prijzen en betaling
5.1 De prijzen van mijn online cursussen staan op de website van type one advertising. Deze prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

5.2 Betaling geschiedt altijd in één keer en kan worden gedaan via iDeal.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.  

5.3 Type One Advertising kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.


Artikel 6 Intellectueel eigendom/ gebruik materialen.
6.1 Op de teksten, materialen van de online cursussen bezit Type One Advertising de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Type One Advertising hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

6.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, mastermind tenzij Type One Advertising hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

 

Artikel 7 Materialen en licenties
7.1 Type One Advertising streeft ernaar de materialen levenslang online voor deelnemers toegankelijk te houden, maar kan dit niet garanderen.


Artikel 8 Klachten
8.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen van Type One Advertising, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan Jeroen van Type One Advertising laten weten door een email te sturen naar jeroen@typeoneadvertising.nl. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan Type One Advertising niet in behandeling nemen.

8.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een online cursus melden bij Jeroen van Type One Advertising. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van Type One Advertising wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

9.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.

9.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je Type One Advertising eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat Type One Advertising staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

9.4 Type One Advertising doet er alles aan om online cursussen voor elke deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. 

9.5. Alle online cursussen zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te benutten. Type One Advertising kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door Type One Advertising aangeboden kennis is geheel aan jou. Type One Advertising kan en wil je alleen helpen door het delen van de kennis, ervaringen en strategieën van Type One Advertising.

9.6 Alle producten en diensten die Type One Advertising aanbiedt zijn door Type One Advertising ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Type One Advertising biedt geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Type One Advertising gepresenteerde online cursussen gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Op geen enkele wijze kan Type One Advertising aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.


Artikel 10 Overmacht
10.1 Type One Advertising wordt niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Type One Advertising geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Type One Advertising niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ook heeft Type One Advertising het recht op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Type One Advertising de verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal Type One Advertising de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Voor zoveel Type One Advertising ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Type One Advertising gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10.5 In geval van overmacht zal Type One Advertising naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

 

Artikel 11 Privacy
11.1 Type One Advertising neemt de privacy van de deelnemers serieus en gebruikt jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Type One Advertising houdt zich aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 12 Overig
12.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen Type One Advertising en jou overeengekomen zijn.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

12.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

12.4. Door inschrijving geven de deelnemer en eventueel de opdrachtgever te kennen deze voorwaarden te accepteren.

Op deze Overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever/deelnemer van toepassing. Uitsluitend deze algemene voorwaarden / leveringsvoorwaarden van Blush Online Marketing beheersen de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/deelnemer en Blush Online Marketing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13 Geschillen
13.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.

13.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
15.1 Type One Advertising is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Bedankt voor je tijd. Wij vinden het belangrijk dat we deze bepalingen met je gecommuniceerd hebben.